อำนาจหน้าที่

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

อำนาจหน้าที่

User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 

กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานรวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวพิเศษของสำนักงาน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงาน
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของสำนักงาน และเผยแพร่รวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวความก้าวหน้าในงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
(๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
(๗) จัดทำและประสานแผนปฏิบัติงานของสำนักงานให้สอดคล้องกัรวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวโยบายและแผนแม่บทการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด
(๘) จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์รวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวของหน่วยงาน
ในสังกัดและเป็นศูนย์รวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวของสำนักงาน
(๙) วิจัย ส่งเสริม และประสานงานการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย